Rodo

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest MK-a PRINT Magdalena Kaźmierska z siedzibą w Chwaszczyno przy ul. Oliwska 62, 80-209 Chwaszczyno, NIP 9291826205, REGON 081188644.

2. Z administratorem, można kontaktować się:
listownie na adres: ul. Oliwska 62, 80-209 Chwaszczyno, przez e-mail: biuro@mka-clean.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa dotyczących archiwizacji danych, zgodnie z ustawami podatkowymi.

6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Prawo do cofnięcia zgody: Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie

8. Prawo do skargi : Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być konieczne do realizacji umowy. Konsekwencją braku podania danych może być niemożność realizacji umowy

10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.